ПРЕВОДИ

rimski teatar

ПРИЧЕ

 ДАРОВИ

ПОЕЗИЈА

ИЗБОР

ЛИНКОВИ

ПОСАДА ДЕЦА

ПОСАДА SF

ПРЕУЗМИ ИЛИ ЧИТАЈ

ЕСЕЈИ

НЕОРА

ПОСАДА
АРХИВА

ПУТОПИСИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posada    gino paoli

                        Ђино Паоли

   Il cielo in una stanza
   Извођач: Ђино Паоли
   Албум:     Il cielo in una stanza/La notte (1960)
   Песма:     "
Il cielo in una stanza"

  
Il cielo in una stanza Небо у соби
Quando sei qui con me
questa stanza non ha più pareti
ma alberi,
alberi infiniti

Quando sei qui vicino a me
questo soffitto viola
no, non esiste più.
Io vedo il cielo sopra noi
che restiamo qui
abbandonati
come se non ci fosse più
niente, più niente al mondo.

Suona un'armonica
mi sembra un organo
che vibra per te e per me
su nell'immensità del cielo.
Per te, per me:
nel cielo

Suona un'armonica
mi sembra un organo
che vibra per te e per me
su nell'immensità del cielo.
Per te, per me:
nel cieloКада си ту са мном
Ова соба више нема зидова
Већ све стабла, стабла бескрајна
 
Када си ту покрај мене
Овај плафон љубичаст
Не, више не постоји...
Ја гледам небо изнад нас
 
Остајемо ту, напуштени
Као да, као да више ништа
Није остало, да је свет пуст
 
Звук хармонике
Подсећа ме на оргазам
Који вибрира кроз тебе и кроз мене
У бескрајном небу
 
Звук хармонике
Подсећа ме на оргазам
Који вибрира кроз тебе и кроз мене
У бескрајном небу
 
За тебе, за мене
На небу
обрада: Посада


 roy orbison    
                  Рој Орбисон                        
Crying
Извођач: Roy Orbison
Албум: 
    Crying (1962)
Песма:  
    Crying

Crying
Уплакан
I was all right for a while
I could smile for a while
But I saw you last night
You held my hand so tight
As you stopped to say, “Hello”
Oh, you wished me well
You couldn’t tell
That I’d been crying over you
Crying over you
When you said, “So long”
Left me standing all alone
Alone and crying, crying
Crying, crying
It’s hard to understand
But the touch of your hand
Can start me crying
I thought that I was over you
But it’s true, so true
I love you even more
Than I did before
But, darling, what can I do?
For you don’t love me
And I’ll always be crying over you
Crying over you
Yes, now you’re gone
And, from this moment on
I’ll be crying, crying
Crying, crying
Yeah, crying, crying
Over you


Једно време сам био добро
Једно време сам био у стању да се осмехујем
Али синоћ сам те видео
Тако си ми чврсто руку стегла
Када си застала да кажеш “Здраво”
Ох, пожелела си ми све најбоље
Ниси видела
Да сам био плакао за тобом
Плакао за тобом
Када си рекла “Збогом”
Оставила ме сасвим самог
Самог и уплаканог, уплаканог
Уплаканог, уплаканог
Тешко је схватити
Али додир твоје руке
Може да ме расплаче
Мислио сам да сам те преболео
Али истина је, истина
Волим те још више
Него пре
Али, драга, шта могу?
Кад ти не волиш мене
И ја ћу увек плакати за тобом
Плакати за тобом
Да, сада те нема
И од овог трена надаље
Ја ћу плакати, плакати
Плакати, плакати
Да, плакати, плакати
За тобом


обрада: Јордан Бегић


 

| П Р И Ч Е | Д А Р О В И | П О Е З И Ј А | И З Б О Р  | Л И Н К О В И | п о с а д а  д е ц а |
| п о с а д а SF| п р е у з м и или ч и т а ј | е с е ј и | н е о р а |
п у т о п и с и  | п о с а д а  архива  |                        

  
помоћ

Copyright © 1996-2005 Посада Веб
<== ==>