ПРЕВОДИ

rimski teatar

ПРИЧЕ

 ДАРОВИ

ПОЕЗИЈА

ИЗБОР

ЛИНКОВИ

ПОСАДА ДЕЦА

ПОСАДА SF

ПРЕУЗМИ ИЛИ ЧИТАЈ

ЕСЕЈИ

НЕОРА

ПОСАДА
АРХИВА

ПУТОПИСИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posada    ella f

                      Ella Jane Fitzgerald

    Cry Me a River
   Извођач:  Ella Jane Fitzgerald
 

  
Cry Me a River Исплачи ми реку


Now you say you're lonely
you cry the long night through
well, you can cry me a river
cry me a river
i cried a river over you
now you say you're sorry
for being so untrue
well, you can cry me a river
cry me a river
i cried a river over you

you drove me, nearly drove me, out of my head
while you never shed a tear
remember, i remember, all that you said?
you told me love was too plebeian
told me you were through with me and
Now you say you love me
well, just to prove that you do
come on and cry me a river
cry me a river
i cried a river over you
i cried a river over you
i cried a river... over you...


Now you say you love me
well, just to prove that you do
come on and cry, cry, cry me a river
cry me a river
i cried, i cried, i cried a river over you

if my pillow talk, imagine what it would have said
could it be a river of tears i cried instead?
well you can cry me a river
go ahead and cry me a river
'cause i cried, i cried a river over you
how i cried a river over you
Сад кажеш да си усамљен
Плакао си целе ноћи
Можеш ли да ми исплачеш реку
Исплачи ми реку
Ја сам исплакала реку због тебе
 
Сада ти је жао
Зато што немаш истину
Можеш ли да ми исплачеш реку
Исплачи ми реку
Јер ја сам плакала, исплакала реку због тебе
 
Шетао си ме
И довео до лудила
Сузу пустио ниси.

Сећаш се? Сећам се свега што си рекао
Рекао си да је љубав исувише плебејска
Рекао си да си са мном
И сад кажеш да ме волиш
Докажи да је тако
 
Хајде!, исплачи ми реку
Исплачи ми реку, исплачи ми реку
Ја сам исплакала реку због тебе
 
Ако јастук проговори
Замисли шта све може да каже
Била би то река суза преплаканих у кревету
Исплачи ми реку
Хајде иди исплачи ту реку
Као што сам ја плакала, како сам исплакала реку због тебе

Како сам исплакала реку због тебе..

обрада:посада 


 ВВ    
                 
  Владимир Высоцкий
                   

  Банька по белому

 
Извођач: 
Владимир Высоцкий


 Банька по белому
Бања по белому
Протопи ты мне баньку, хозяюшка,
Раскалю я себя, распалю,
На полоке, у самого краюшка,
Я сомненья в себе истреблю.
 
Разомлею я до неприличности,
Ковш холодный - и все позади.
И наколка времен культа личности
Засинеет на левой груди.
 
Протопи ты мне баньку по-белому -
Я от белого свету отвык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.
 
Сколько веры и лесу повалено,
Сколь изведано горя и трасс,
А на левой груди - профиль Сталина,
А на правой - Маринка анфас.
 
Эх, за веру мою беззаветную
Сколько лет отдыхал я в раю!
Променял я на жизнь беспросветную
Несусветную глупость мою.
 
Протопи ты мне баньку по-белому -
Я от белого свету отвык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.
 
Вспоминаю, как утречком раненько
Брату крикнуть успел: "Пособи!"
И меня два красивых охранника
Повезли из Сибири в Сибирь.
 
А потом на карьере ли, в топи ли,
Наглотавшись слезы и сырца,
Ближе к сердцу кололи мы профили
Чтоб он слышал, как рвутся сердца.
 
Протопи ты мне баньку по-белому -
Я от белого свету отвык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.
 
Ох, знобит от рассказа дотошного,
Пар мне мысли прогнал от ума.
Из тумана холодного прошлого
Окунаюсь в горячий туман.
 
Застучали мне мысли под темечком,
Получилось - я зря им клеймен,
И хлещу я березовым веничком
По наследию мрачных времен.
 
Протопи ты мне баньку по-белому -
Я от белого свету отвык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.
 
Протопи, не топи,
Протопи, не топи,
Протопи...
Протопи ми ти бању,газдарице
да се јако угрејем,распалим
На полици поред самог краја
ја ћу из себе да истребим све сумње
 
опустићу се ја до непристојности
кофа са водом је хладна - и све остало је позади
и тетоважа времена култа личности
поплавиће у левом делу груди
 
протопи ми ти бању по белому
ја сам се одвикао од белог света
мало ћу да се пропарим
и пара ће да ми развеже језик
 
колико је вере и шума поваљено
колико је упознато туге и стаза
а на левој руци профил Стаљина
на десној - анфас Марине
 
ех за веру моју несебичну
колико година сам одмарао у рају
Променио сам ја на живот безнадежан
бесмислену глупост моју
 
протопи ми ти бању по белому
ја сам се одвикао од белог света
мало чу да се пропарим
и пара ће да ми развеже језик
 
сећам се како сам рано ујутру
успео да викнем брату "Пособи!"
и мене су два лепа војника
одвезли из Сибира у Сибир
 
А потом на каменолому,у мочварама,
нагутавши се сузама и сирошћу
Ближе ка срцу тетовирали смо профиле
ди би они чули како куцају наша срца
 
протопи ми ти бању по белому
ја сам се одвикао од белог света
мало ћу да се пропарим
и пара ће да ми развеже језик
 
ох дрхтим од приче педантног
пар је отерао мисли из ума
из магле хладне прошлости
улазим у врућу маглу
 
покуцале су ми мисли
испоставило се-ја сам узалуд њима стигмитиран
и ударам ја лагано метлицом од брезе
по наслеђу мрачних времена
 
протопи ми ти бању по белому
ја сам се одвикао од белог света
мало ћу да се пропарим
и пара ће да ми развеже језик
 
протопи,не топи
протопи,не топи
протопи....
обрада:посада


 

| П Р И Ч Е | Д А Р О В И | П О Е З И Ј А | И З Б О Р  | Л И Н К О В И | п о с а д а  д е ц а |
| п о с а д а SF| п р е у з м и или ч и т а ј | е с е ј и | н е о р а |
п у т о п и с и  | п о с а д а  архива  |                        

  
помоћ

Copyright © 1996-2005 Посада Веб
<== ==>